تماس با ما

سمت پست الکترونيکي شماره تماس
مديرکل دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع برق

مهندس عبدالصاحب ارجمند
arjmand@moe.gov.ir 021-81606820
معاون دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع برق

دکتر رضا عفت نژاد
rezaeffatnejad@yahoo.com 021-81606820
رييس گروه تدوين استانداردها و نظام هاي بهره برداري انتقال و توزيع برق

سعيد الهي
elahisaeed@gmail.com 021-81606895
رييس گروه بهره وري و توسعه فناوري هاي نوين انتقال و توزيع برق

سيد محمد جواد موسوي
mousavi@moe.gov.ir 021-81606887