درباره ما

دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق

وظايف اصلي اين دفتر اطمينان از کفایت سیاست­ها، راهبردها، برنامه­ ها، قوانین، ساختار، نیروی انسانی، امکانات، منابع، فرآیندها و اقدامات صنعت برق کشور و همچنین هماهنگی مؤثر درون و برون سازمانی برای انتقال وتوزیع برق مطمئن، پایدار، مستمر، با کیفیت استاندارد و اقتصادی مي باشند.