سياست گذاري و نظارت بر انتقال

11-(1).png

با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسی، و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف شد برای تداوم اعمال حاكميت، نقش جديد خود را در سياست‌گذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي تدوين و اجرا نمايد؛ بر همین اساس با ابلاغ تشکیلات تفصیلی حوزه ستادی، موضوع بخشنامه‌ی شماره‌ی 540/38919/94 مورخ 25/8/1394، دفتر راهبری و نظارت امور برق با مسئولیت سياست‌گذاري، هدايت و نظارت بر تمامی حلقه‌های زنجیره برق‌رسانی، تشکیل شده و انجام وظایف مزبور در خصوص تمام فعالیت‌ها و فعالین(بازیگران) در سطح توزیع، اعم از «شرکت‌های توزیع برق»، «خرده‌فروشان»، «مولدهای مقیاس کوچک» و «هر بازیگری که در آینده در این سطح ظهور و فعالیت خواهد نمود»، به صورت تخصصی به «گروه هماهنگی و نظارت بر توزیع» واگذار شد. لذا، این گروه بر:
 

تأکید و مبادرت دارد. ناگفته پیداست که برای حصول پايداری در انجام فعاليت‌های توزیع و مرتبط در سطح توزیع، حضور قانونمند فعالينِ صنعت توزیع (اعم از بخش دولتی و غیردولتی) در اين عرصه ضروری است، فلذا وجود یک سيستم منسجم، دقيق و پويا برای ثبت اطلاعات و كنترل فعاليت‌هاي بازیگران اين صنعت اجتناب‌ناپذیر است؛ بنابراين مناسبات حاکمیت صنعت توزیع (گروه هماهنگی و نظارت بر توزیع-دفتر راهبری و نظارت امور برق) با بازیگران فعال در آن، از منظر «اعمال حاکمیت»، «نظارت»، «پایش» و «مدیریت تعهدات» در گام اول شامل صدور پروانه‌ فعالیت و در گام بعدی نظارت بر ایفای تعهدات پیش‌بینی شده در پروانه با هدف:
-  حفظ مطلوبیت بلندمدت مشتریان برق؛
-  رعایت حقوق بازیگران و ایجاد فضای عاری از تبعیض در سطح شبکه توزیع؛
-  کنترل و هدایت رفتار فعالین در سطح توزیع؛
-  اجرای دقیق برنامه‌ها، پیش‌بینی رفتارها و جلوگیری از رفتار مخرب و غیرمنصفانه؛ و
-  بهبود فضای کسب و کار شرکت‌های توزیع و ارتقای سطح بنگاه‌داری ایشان؛
خواهد بود. از طرف دیگر با عنایت به اهتمام حاکمیت در بخش توزیع برای داشتن «شرکت‌های توزیع توانمند» و به‌تبع «شبکه‌های توزیع توانمند»، توجه و مراقبت لازم درخصوص نظارت و پایش شرکت‌های توزیع ناظر به ایفای تعهدات برای حصول اطمینان از حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی ضرورت خواهد داشت. لذا تحقق سیاست‌های اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار و همچنین اصلاحات لازم درخصوص بهبود فضای کسب و کار و ارتقای بنگاه‌داری و مناسبات اقتصادی و قیمت‌گذاری اقتصادی خدمات، می‌تواند زمینه ایجاد شرکت توانمند و شبکه توانمند را فراهم نماید. با عنایت به موارد مزبور، عناوین اصلی مسئولیت‌ها و وظایف این گروه به شرح زیر است:
1- ابلاغ سیاست‌ها، برنامه‌ها و مقررات ناظر به حصول اطمینان از ایفای تعهدات شرکت‌های توزیع؛
2- ابلاغ سیاست‌ها و مقررات لازم برای بهبود فضای کسب و کار شرکت‌های توزیع؛
3- استقرار «نظام صدور مجوز فعالیت در صنعت برق»، «نظام صلاحیت حرفه‌ای»، «نظام پایش، نظارت و کنترلی» بر شرکت‌های توزیع؛
4- ابلاغ مقررات و ضوابط تعیین شرایط دسترسی عاری از تبعیض به شبکه‌های توزیع، توسعه بازرگانی برق و تعیین ضوابط خدمات شبکه توزیع.