حصول اطمینان از پایایی شبکه (کفایت و امنیت) - ابلاغ سیاست‌ها و نظارت بر حسن اجرای مقررات پایایی

حصول اطمینان از کفایت ظرفیت شبکه برق و بهینه‌سازی شبکه - ابلاغ مقررات و نظارت بر حسن اجرای مقررات ناظر بر بخش انتقال

ابلاغ سیاست‌ها و نظارت در راستای بهبود فضای کسب و کار شرکت‌های توزیع - استقرار نظام مدیریت پروانه‌های بخش توزیع

[Error loading the WebPart 'MOEPRGeneralContent' of type 'MOE_PRGeneralContent']